Τα γυμνάσματα γίνονται οι πνευματικές ασκήσεις για την αναζήτηση του Ιησού